writer for @sdutideas at @sdut • sad sports fan • straight out of Wichita, Kansas