writer for @sdutideas at @sdut • straight out of Wichita, Kansas