Journalist - @SundayTimesZA & @Timeslive. Insta:https://www.instagram.com/nashhannibal/ Email: davidsn@sundaytimes.co.za