Senior Correspondent, The Wall Street Journal, Seoul.